นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

27 กุมภาพันธ์ 2554

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลันนครพนม
วิทยาลัยการบินของรัฐ 100%


ดร.สมชอบ  นิติพจน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  เข้าเรียนหลักสูตรการขับเครื่องบิน ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่มาเรีัยน 2 คน อีก 1 คนคือ นายแพทย์นิสัย  ตงศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิสัย จังหวัดสกลนคร เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีอาจารย์ ทั้งอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นผู้ฝึกสอน


หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล  เครื่องบิน  Private Pilot Licence (PPL) – Aeroplane


1. จุดมุ่งหมาย หลักสูตรนักบินสวนบุคคล –  เครื่องบิน เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อใหผูที่รักการบิน ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินไดมีโอกาสฝึกศึกษาตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และไดรับอนุมัติจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

2. หลักสูตร ประกอบด้วย
   2.1. ภาคทฤษฎีจํานวน 105 ชั่วโมง
   2.2. ภาคปฏิบัติจํานวน 50 ชั่วโมง ประกอบด้วย
      2.2.1. ฝึกบินภาคอากาศ 45 ชั่วโมง
      2.2.2. ฝึกบินเครื่องฝึกบินจําลอง 5 ชั่วโมง
3. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 385,000 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าที่พักค่าอาหารและค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคอากาศจากกรมการบินพลเรือน
4. สถานที่ฝึกอบรม วิทยาลัยการบินนานาชาติสนามบินนครพนม
5. ประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตร
5.1. จะได้รับประกาศนียบัตรนักบินส่วนบุคคล –  เครื่องบิน จากวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนม
5.2. มีคุณสมบัติสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล  เครื่องบิน (Private Pilot Licence: PPL) จากกรมการบินพลเรือน
6. สิทธิทําการ ผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล สามารถทําการบินกับเครื่องบินประเภทที่ได้รับอนุญาตอันมิใชเพื่อบําเหน็จเป็นการค้า  

และ ดร.สมชอบ นิติพจน์ ได้ทดลองบินแล้ว  2  ครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนขับเครื่องบิน ในราคาที่ถูกมาก