นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

25 กรกฎาคม 2555

นโยบายตอนหาเสียงการศึกษาและประสบการณ์


ดร.สมชอบ นิติพจน์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สมัยที่ 2
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 222 หมู่ 13 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
Tel : Home 042-589300 Mobile 089-8418890 Office : 042-513345 ต่อ 777 Email : s.nitipoj@gmail.com, s.nitipoj@hotmail.com
Web site : http://www.somchop.blogspot.com/
 ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (อสม.)
 • ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนครพนม -
 • ประธานคณะกรรมการพื้นฐานโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม -
 • คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
 • คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม -
 • อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม -
 • คณะกรรมการบริหารสโมสรกอล์ฟภูกระแตนครพนม และ นายสนามกอล์ฟภูกระแต -
 • รองประธานชมรมศิษย์เก่ามหาบัณฑิตบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดนครพนม - ---คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม -
 • คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัดนครพนม(กต.ตร.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม -
 • ที่ปรึกษาประธานสโมสรฟุตบอลนครพนม เอฟซี
ประสบการณ์การทำงานการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 2 สมัย ( พ.ศ.2538 - 2547 )
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 3 สมัย ( พ.ศ. 2543 – 2551 )
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม (กปจ.นครพนม)
 • เลขานุการโครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาประชาสังคม จังหวัดนครพนม สถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานคณะกรรมการโรงเรียนหลาย ๆ แห่งในจังหวัดนครพนม
 การศึกษาและสถาบัน
 • ปวส. (เกษตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ -
 • ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร -
 • ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.10)
 • ปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) Magadh University, India. -
 • ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ประสบการณ์การอบรม
 • หลักสูตรสมาชิกสภาจังหวัด -
 • หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด -
 • หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน -
 • หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น -
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า -
ประสบการณ์การดูงาน 
 • ลาว, เวียดนาม, เขมร, พม่า,มาเลเซีย,อินโดนีเชีย, สิงคโปร์, 
 • ฮ่องกง, จีน,มาเก๊า, ญี่ปุ่น,  อินเดีย,  เกาหลีใต้ ,
 • สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, เยอรมัน, เช็ค, สวิสเซอร์แลนด์,ฯลฯ
ประสบการณ์ด้านการสอน
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย -
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ 

Resume English
Dr. Somchop Nitiphot
Position: Chief Executive of the Nakhon Phanom PAO.
Current Address: 222 Village no. 13 Plapak Sub-district, Plapak Distsrict, Nakhorn Phanom Province 48160
Home Phone: 042-589-3000 Mobile Phone: 089-841-8890
Office Phone: 042-513-345 ext. 777
E-mail: s.nitipoj@gmail.coms.nitipoj@hotmail.com

Present Positions

 • Chairman of Nakhorn Phanom Public Health Volunteers Club
 • Chairman of Public Health Volunteers Club, Plapak District. Nakhorn Phanom Province
 • Chairman of Villager Scout Club, Nakhorn Phanom Province
 • Chairman of Golf Club, Nakhorn Phanom Province
 • Central Committee of Provincial Administration Officials (GorJor)
 • Committee of Nakhorn Phanom Educational Zone 1
 • Qualified Committee of Engineering Faculty, Nakhorn Phanom University
 • External Assessor (SorMorSor)
 • Vice Chairman of Sports Club, Nakhorn Phanom Province
 • Administrative Committee of Phukratae Golf Club, Nakhorn Phanom and Chairman of Phukratae Golf Club
 • Vice President of Master-of-Educational-Administration Alumni Club, Mahasarakhao University, Nakhorn Phanom
 • Committee of Research and Development Institute, Nakhorn Phanom University
 • Committee of Police Work Administration Audit and Monitoring, Nakhorn Phanom Province, (GorTor TorRor)
Working Experience
 • Member of Nakhorn Phanom Administration Council, 2 terms (1995 – 2004)
 • Vice Chairman of Nakhorn Phanom Administration, 3 terms (2000 – 2008)
 • Specialist of the Board of Primary Education of Nakhorn Phanom Province (GorPorJor Nakhorn Phanom)
 • Secretary of the Activity Center Project in Joint Conjunction with Social Council, Nakhorn Phanom, Rama VII Institute
 • Chairman of the Board of Serval Schools in Nakhorn Phanom Province

Education and Institutions

 • High Vocational School Certificate (Agriculture), Rajamongkol Technological Institute, Kalasin Campus
 • Bachelor’s degree in Social Studies, Sakol Nakhorn Teacher College
 • Master’s degree in educational administration, Mahasarakam University (Phor 10)
 • PhD. in Social Science, Magadh University, India
 • PhD. Educational Administration, Northeastern University, Khon Khaen Province.

Educational Experiences and Field Trips

 • Provincial Council Member Training
 • Training for Vice Chairman of Provincial Administration
 • Public Speaking Course
 • Field Trips in Lao, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Hong Kong, China and Makao, Japan, USA, Russia and India....................................................................